Sarpanch, DY. Sarpanch And Panchayat Members

Sarpanch, DY. Sarpanch And Panchayat Members

Sr. No Image Name Designation Ward
1 Shri Gangaram Thako Lambor Sarpanch 2
2 Smt Khushi Mahadev Velip Dy. Sarpanch 3
3 Shri Nilesh Chandrakant Satpalkar Member 1
4 Shri Machindra Vithoba Dessai Member 4
5 Smt Arushi Ashok Sawant Member 5
6 Shri Locxsso Malo Dhoifodo Member 6
7 Shri Mauricio Joaquim D’Costa Member 7
8 Shri Nandish Venkatesh Naik Dessai Member 9
9 Smt Nisha Naresh Shirgaonkar Member 8